CEL I ZADANIA

  1. Akademik zapewnia młodzieży opiekę i formację chrześcijańską.
  2. Do zadań akademika należy:
  • zapewnienie warunków do nauki
  • stwarzanie odpowiednich warunków do rozwoju duchowego i religijnego
  • inspirowanie do czynnego udziału w życiu społecznym i rozwijanie postawumiłowania Ojczyzny
  • wyrabianie zaradności życiowej młodzieży, rozwijanie samodzielności i samorządności
  • zapewnienie młodzieży zakwaterowania i możliwości samodzielnego wyżywienia
  • wdrażanie do samodzielnego wykonywania określonych prac porządkowo-gospodarczych
  • zapewnienie właściwych warunków sanitarno-higienicznych.